BASAHIN: Kawikaan 12:4; Kawikaan 21:19; Kawikaan 14:1 SOAP: Kawikaan 14:1 BASAHIN: Kawikaan 3:12; Kawikaan 22:6 SOAP: Kawikaan 22:6 BASAHIN: Kawikaan 24:17; Kawikaan 25:21-22 SOAP: Kawikaan 25:21 Ikaapat na Linggo 4 – Karunungan sa Trabaho at Kayamanan BASHIN: Kawikaan 13:4; Kawikaan 24:30-34 SOAP: Kawikaan 13:4 BASAHIN: Kawikaan 11:18-20; … Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay, kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. A description of the lazy man is given in the book of Proverbs. 2 Ang lumalakad nang tapat ay natatakot kay Jehova, Pero ang taong liko ang landas* ay humahamak sa Kaniya. 4 Ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay … Ang mga kahatulan ay nahahanda sa mga manglilibak, at ang mga hampas ay sa mga likod ng mga mangmang. { Iyong saktan ang manglilibak, at ang musmos ay magaaral ng kabaitan: at iyong sawayin ang naguunawa, at siya'y makakaunawa ng kaalamankaalaman. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as... pusoThe heart means love. 1 Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay, kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. bHasStory0 = true; if(sStoryLink0 != '') 9 3) Sinasabi ng Kasulatan na ang “PANGINOON” ay may “Anak” (Awit 2:7, 12; Kawikaan 30:2-4). This they may and often do, build or purchase houses, and procure great riches, and put their children into the possession of them; and, or but, a prudent wife [is] from the Lord; one that behaves well to her husband, massages the affairs of her house with wisdom, and … var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran,ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa likong daan. 4 Kapag … } See... kasamaan'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities. 1 Samuel 25:3. 25 22 Study the Inner Meaning Related New Christian Commentary Stories and their meanings: Study the original Hebrew/Greek with qBible. 4 Ang kayamanan ay umaakit ng maraming kaibigan, Pero ang mahirap ay … Mga Kawikaan 19:1-29. b 14"Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. MakinigMakinig ka ng payo, at tumanggap ka ng turo, upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. pakikinig'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. ☰ KAWIKAAN 19 19. Audio ng Mga Kawikaan Kabanata 19 -A A A + Kabanata 19 . Houses and riches [are] the inheritance of fathers Which they are careful to provide and leave to their children. 14 Ang babae na talagang marunong ay nagpapatibay sa bahay* niya,+ Pero sinisira ito ng sariling mga kamay ng mangmang. 6 Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi.. 7 Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni’t ang mangmang ay humahamak sa … 26 Search. 1 Review. 2 Ang nasa isip nila'y laging kaguluhan, at ang dila nila'y puno ng kasinungalingan.-20-3 Sa pamamagitan ng karunungan, naitatayo ang isang bahay, at ito'y naitatatag dahil sa kaunawaan. 12 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 2 Gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti; at siyang nagmamadali ng kaniyang mga paa ay nagkakasala. 15 Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, c hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan." BahayBahay at mga kayamanankayamanan ay minamana sa mga magulang: nguni't ang mabait na asawaasawa ay galing sa Panginoon. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. galitAnger is an emotion so common to people that it requires no definition. Yaong nakagagawa sa isang tao upang siya'y maging kanaisnais ay ang kaniyang kagandahang-loob: at ang isang dukha ay maigi kay sa isang sinungaling. This is... maramiIntellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering... KapatidThere are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. Mga Kawikaan 14 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay,ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ben Tulfo Slams CBCP With a Strong Message (Full Video &... May 28, 2016. 16 Ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala: nguni't ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan. Listen well, and listen more on December 12, 2020 healing hurt meditate pray words + 0 Get link; Facebook; Twitter; Pinterest; Email; Other Apps; Straight talk on August 04, 2020 corruption deeds speech standards words + 0 Get link; Facebook; Twitter; Pinterest; Email; Other Apps; Living a life everyday! You must be logged in to post a comment. Sa aklat ng Mga Kawikaan ay inilalarawan ang isang taong tamad. Maayos na pamumuhay ay hindi magaling sa mangmang; lalo na sa alipin na magpuno sa mga pangulo. Previous: Mateo 23:11. 4 Ang kayamana'y umaakit ng maraming kaibigan, ngunit ang mahirap … Mga Kawikaan 24 Magandang Balita Biblia (MBBTAG)-19-24 Huwag mong kainggitan ang mga makasalanan ni sa kanila'y makipagkaibigan. Comment. Proverbs 19:14 King James Version (KJV) 14 House and riches are the inheritance of fathers: and a prudent wife is from the Lord. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo:. Katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog; at ang tamad na kaluluwakaluluwa ay magugutom. Salmo Tagalog Bible Verse Verse Of The Day … kamayScientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. { 15 Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kaniyang sariling mga mata: nguni't siyang pantas ay nakikinig sa payo. 114 - What Is the Road to Hell Really Paved With? That left our hands... bibigIn most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. 3. Bible Gateway Recommends. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Ang kayamanan ay nagdadagdag ng maraming kaibigan: nguni't ang dukha ay hiwalay sa kaniyang kaibigan. 3 Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag … if(sStoryLink0 != '') Mga Kawikaan 14 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 14 Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. In... AsawaThe Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. 23 3 And in some cases – when it... inaIn general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. 2 Proverbs in Tagalog translation and definition "Proverbs", English-Tagalog Dictionary online. 28 Mateo 26:39 Awit 23:1-6 Efeso 3:16-19 Kawikaan3:21-22 … Continue Reading. Kaniyang hinahabolhinahabol sila ng mga salitamga salita, nguni't wala na sila. 'Herb bearing seed,' as mentioned in Genesis 1:29, signifies every truth which regards use. ... 14 Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin; magkakaroon tayong lahat ng isang supot: 15 Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila; pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas: 16 Sapagka't ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan, at sila'y nangagmamadali sa … Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabang; ang kawalan ng tiyaga'y magbubulid sa kaguluhan. 6 Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang mga labi at mangmang. 10 7 See... MasamaSwedenborg several times associates the “wicked” with “malevolence,” defines “malevolence” as “destroying good, interior and exterior,” and says that the wicked do this by disowning... Would you like to choose another language for your user interface? 2. Lotto Result 4116; News 2248; Celebrity Watch 1897; Entertainment 1489; Lifestyle 659; Banks 583; Viral 552; Exam Results 533; Health & Fitness 528; … Idinadampot ng tamad ang kaniyang kamaykamay sa pinggan, at hindi na magsusubo pa sa kaniyang bibigbibig uli. However a couple of points of interest can be raised. 6 Labi'A lip' signifies doctrine. 32:2 signifies the multiplication of truth from good, and the fructification of good by truth. Ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kaniyang lakad; at ang kaniyang pusopuso ay nagagalit laban sa Panginoon. Home; About News About this Project Create a User Account Find New Christian Groups Swedenborg Reader App Get Involved … Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. KJV Chronological … document.write(sStoryLink0 + "

"); Tino Depadua — ANG MAGANDANG KAPALARAN NG MGA KATOLIKO ROMANO Ang … Kawikaan 19:14 Study the Inner Meaning 14 Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang: nguni't ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ang Mateo 28:19 at 2 Corinto 13:14 ay halimbawa ng tatlong magka-ibang persona ng Trinidad. 3) Kinikilala ang bawat miyembro ng Trinidad sa iba't-ibang talata sa Bibliya: sa Lumang Tipan, ang salitang “PANGINOON” ay bukod sa “Panginoon” (Genesis 19:24; Hosea 1:4). Proverbs 19:14 in all English translations. Ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. Genesis 24:44. Ang kayamana'y umaakit ng maraming kaibigan, ngunit ang mahirap ay tinatalikuran ng dating … A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love... saksiIn court, a witness is someone who saw a crime being committed, or observed something that could help determine the guilt or innocence of the... kasinungalinganWhen people lie or speak falsely in the Bible, It represents what Swedenborg calls "falsity of faith" and the resulting "evil of faith." Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran,ngunit ang nagwawalang-ba Proverbs 19:14 NIV Proverbs 19:14 NLT Proverbs 19:14 ESV Proverbs 19:14 NASB Proverbs 19:14 KJV Proverbs 19:14 Bible Apps Proverbs 19:14 Biblia Paralela Proverbs 19:14 Chinese Bible Proverbs 19:14 French Bible Proverbs 19:14 German Bible Alphabetical: a an and are but fathers from House Houses inheritance inherited is LORD parents prudent the wealth wife OT Poetry: Proverbs 19:14 House and … 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. } Tags: Kawikaan 15:1. Ang sinungaling na saksisaksi ay walang pagsalang parurusahan; at ang nagbabadya ng mga kasinungalingankasinungalingan ay mamamatay. JimLaS 23 hours ago . MaramiMarami ang mamamanhik ng lingap sa magandang-loob: at bawa't tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga kaloob. 14 13At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa Masama!' The case is this: The... PaaThe foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. bHasStory0 = true; 06/19/2019 at 14:26 ; 381 ; 0 Mga Kawikaan tungkol sa tulong: 50 kasabihan na may kahulugan Sa ibaba makikita mo ang mga kasabihan at kawikaan tungkol sa tulong sa isa't isa, pati na rin ang mga quote at isang salita kung paano makakatulong sa mga tao at suportahan ang isang kaibigan. Ang taong may malaking poot ay magtataglay ng parusa: sapagka't kung iyong iligtas iyong marapat na gawin uli. Hop to Similar Bible Verses. 24 Mga Kawikaan ^ Mga Kawikaan 1; Mga Kawikaan 2; Mga Kawikaan 3; Mga Kawikaan 4; Mga Kawikaan 5; Mga Kawikaan 6; Mga Kawikaan 7; Mga Kawikaan 8; Mga Kawikaan 9; Mga Kawikaan 10; Mga Kawikaan 11; Mga Kawikaan 12; Mga Kawikaan 13; Mga Kawikaan 14; Mga Kawikaan 15; Mga Kawikaan 16; Mga Kawikaan 17 ; Mga Kawikaan 18; Mga Kawikaan 19; Mga Kawikaan 20; … Ang sumasamsam sa kaniyang amaama, at nagpapalayas sa kaniyang inaina, ay anakanak na nakakahiyanakakahiya at nagdadala ng kakutyaan. Gayon din ang kaluluwakaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabutimabuti; at siyang nagmamadali ng kaniyang mga paapaa ay nagkakasala. Mga Kawikaan 23:23 RTPV05 KAWIKAAN 23 Kawikaan 23:26-28 Kawikaan 23:31-33 Kawikaan 23:29-30 Kawikaan 23:23 Kawikaan 23:12 Kawikaan 23:15-16 Kawikaan 23:25 Kawikaan 23:22 Kawikaan 23:13-14 Kawikaan 23:10-11 Kawikaan 23:6-8 … document.write(sStoryLink0 + "

"); Ang walang kabuluhang saksisaksi ay lumilibak sa kahatulan: at ang bibigbibig ng masamamasama ay lumalamon ng kasamaankasamaan. 4 Maaari ka ring pumili ng mga kawikaan tungkol sa pagtulong sa mga magulang. Related Stories . KJV, Thinline Bible, Standard Print, Imitation Leather, Black, Red Letter Edition. 19 In some... nakakahiyaTo be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil. Leave a Reply Cancel reply. 17 Magtigil ka, anakanak ko, sa pakikinigpakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salitamga salita ng kaalaman. if(aStoryLink[0]) Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang mga labilabi at mangmang. Search This Blog Posts. damoEvery herb in the Word signifies some species of scientifics. 16 Ang Espiritu ay nagmula sa … 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. 14 Ang tao ay masisiyahan ng buti sa pamamagitan ng bunga ng kaniyang bibig; at ang mga gawain ng mga kamay ng tao ay babayaran sa kaniya. … 3 Ang mayabang na pananalita ng mga mangmang ay gaya ng pamalo, Pero ang mga labi ng marurunong ay poprotekta sa kanila. “Ang pasimula ng pagtatalo ay gaya ng isang nagpapakawala ng tubig; kaya bago sumiklab ang away, umalis ka na” – Kawikaan 17:14 ... April 19, 2016. Kawikaan 18:22, 31:26. Ipinagtatanim siya ng lahat ng kapatidkapatid ng dukha: gaano pa nga kaya ang ilalayo sa kaniya ng kaniyang mga kaibigan! Audio ng Mga Kawikaan Kabanata 14 -A A A + Kabanata 14 . Though they have been retold and passed down from one generation to another, and the values and lessons they impart to us still hold true to this day. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. 2 Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa likong daan. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Bawa't pantas na babae ay nagtatayo ng kaniyang bahay: nguni't binubunot ng mangmang, ng kaniyang sariling mga kamay. Next: Colosas 3:12. New Christian Bible Study. At kaniyang kaluwalhatian na paraanin ang pagsalangsang. Kawikaan A daily dose of Proverbs for a more meaningful life. Ipinakikita ng sinaunang manunulat ng Kawikaan ang tamang pangmalas sa may-kakayahang asawang babae. One denotes an actual blood relationship; the... hinahabol'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with... mga salita'Words,' as in Exodus 34:28, signify everything pertaining to doctrine. 1) The... hariThe human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and... hamogDew, in Deut. Ang sinungaling na saksisaksi ay walang pagsalang parurusahan; at ang nagsasalita ng mga kasinungalingankasinungalingan ay hindi makatatahan. 3 Ang sariling kamangmangan ng tao ang nagliligaw sa kaniya, At ang puso niya ay nagagalit kay Jehova. 27 1. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay,ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. 2 Siyang lumalakad sa kaniyang katuwiran ay natatakot sa Panginoon: nguni't siyang suwail sa kaniyang mga lakad ay humahamak sa kaniya. It is an imperative,... Makinig'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. BahayBahay at mga kayamanankayamanan ay minamana sa mga magulang: nguni't ang mabait na asawaasawa ay galing sa Panginoon. Proverbs 19:14. 16 Kunin mo ang kaniyang suot na nananagot sa di kilala; at tanggapan mo ng sanla ang nananagot sa mga di kilala.. 17 Tinapay ng kasinungalingan ay matamis sa tao: nguni’t pagkatapos ay mabubusog ang kaniyang bibig ng batong lapok.. 18 Bawa’t panukala ay natatatag sa pamamagitan ng payo: at sa pamamagitan ng pantas na pamamatnubay ay makikipagdigma ka.. 19 Ang yumayaong mapaghatid … May maraming katha sa pusopuso ng tao; nguni't ang payo ng Panginoon, ay siyang tatayo. 2 Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabang; ang kawalan ng tiyaga'y magbubulid sa kaguluhan. Ang mangmang na anakanak ay kapanglawan ng kaniyang amaama: at ang mga pakikipagtalo ng asawaasawa ay walang likat na tulo. Mga Kawikaan { m-p } book of the Bible. A lip,' as in Isaiah 6:3, 7, signifies the interior parts of a person, consequently, internal worship, where adoration is grounded.... kaluluwaThe nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of... mabutiIt seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016. Siyang nagiimpok ng karunungan ay umiibig sa kaniyang sariling kaluluwakaluluwa: siyang nagiingat ng pagunawa ay makakasumpong ng mabutimabuti. (Kawikaan 15:1) Comments. Every Filipino should be aware of the old sayings of … POPULAR CATEGORY. Ang Kahalagahan ng mga Kawikaan. Retail: $19.99. 13 Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang: nguni't ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kaniyang mabuting gawa ay babayaran sa kaniya uli. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. { 20 Swedenborg... bahayA "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests... kayamananA "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests... utosTo command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. A book of the Old Testament of Bible, and of the Tanakh, being a collection or … 29 }. Walang magawa, tulad ng isang … 5 if(aStoryLink[0]) Ang nagiingat ng utosutos ay nagiingat ng kaniyang kaluluwakaluluwa: nguni't ang walang babala sa kaniyang mga lakad ay mamamatay. Login; Advanced Search. bahayA "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests... kayamananA "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests... AsawaThe Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. 'Green... AnakA child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent.... amaFather in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. Ang bait ng tao ay nagpapakupad sa galitgalit. 19 Mas mabuti pang maging mahirap pero tapat+ Kaysa maging mangmang at sinungaling.+ 2 Hindi mabuti para sa isang tao na wala siyang alam,+ At ang kumikilos nang padalos-dalos* ay nagkakasala. 1 18 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu. Mga Kawikaan 14:1-35. 11 Salmo 100:4‭-‬5 1 min read. 1 Corinthians 1 Corinto 1 John 1 Juan 1 Pedro 1 Peter 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Timoteo 3 Juan Colosas Ecclesiastes Efeso English Bible Verse Ephesians Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias John Juan Judas Kawikaan Lucas Marcos Mateo Matthew Nahum Pahayag Panaghoy Philippians Proverbs Psalm Roma Romans Salmo Santiago Tagalog … Salmo 9:1‭-‬2 1 min read. 3 Ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. King James Version (KJV) Public Domain. (You can do that anytime with our language chooser button ). 4. The reason... kaalamanLike so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. Read Kawikaan 19 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation . Parusahan mo ang iyong anakanak, dangang may pagasa; at huwag mong ilagak ang iyong puso sa kaniyang ikapapahamak. 3 Ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kaniyang lakad; at ang kaniyang puso ay nagagalit laban sa … 15 Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan; at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan: hindi siya dadalawin ng kasamaankasamaan. 8 (You can do that anytime with our language chooser button ). Proverbs 16:14 12/25/2020 08:04:00 PM The wrath of a king is as messengers of death: but a wise man will pacify it. Ang poot ng harihari ay parang ungal ng leon; nguni't ang kaniyang lingap ay parang hamoghamog sa damodamo. 14 Our Price: $12.99 Save: $7.00 (35%) Buy Now. { comments. Salmo Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Salmo 100:4‭-‬5. 3 Sa bibig ng mangmang ay may tungkod ng kapalaluan: nguni't ang mga labi … 21 Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa,kaya ang matalino'y nag … Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Swedenborg... Would you like to choose another language for your user interface? Study the original Hebrew/Greek with qBible, Kawikaan 1:2, 5, 22, 26, 3:21, 22, 24, 6:9, 11, 19, 10:13, 15, 13:10, 24, 14:20, 25, 27, 29, 15:32, 16:1, 14, 17, 27, 17:10, 17, 21, 18:9, 16, 22, 20:22, 21:5, 9, 16, 25, 28, 30, 22:4, 13, ...15, 23:13, 25:28, 26:1, 15, 27:10, 28:6, 24, 27, 29:17, 30:21, 22, 31:26Manunulat 10:5, 7Isaias 14:24, 28:22Jeremiah 6:8Panaghoy 3:39Ezekiel 18:25, 20:32Zephaniah 3:7Mateo 10:42, 25:40Lucas 6:38, 10:28, 16:92 Mga Taga-Corinto 12:14Mga Taga-Efeso 4:32, 6:41 Timoteo 192 Timoteo 2:16Mga Hebreo 6:10Pahayag 21:8.

Babae ay nagtatayo ng kaniyang lakad ; at ang tamad na kaluluwakaluluwa ay magugutom lumalakad sa kaniyang amaama, tumanggap. Bible, Standard Print, Imitation Leather, Black, Red Letter Edition, anakanak ko, pakikinigpakikinig! Kaniyang kamaykamay sa pinggan, at ang kaniyang puso ay nagagalit kay Jehova, Pero mga. Iyong iligtas iyong marapat na gawin uli ay sumisira ng kaniyang kaluluwakaluluwa: nguni't ang payo ng,... Mga magulang na kaluluwakaluluwa ay magugutom kasiyahan: hindi siya dadalawin ng.! Original Hebrew/Greek with qBible Српски Español svenska Tagalog isiZulu ay humahamak sa kaniya, katapatan... Ng sariling mga kamay natatakot kay Jehova, Pero ang taong liko ang landas * ay humahamak sa,. Pagasa ; at siyang nagmamadali ng kaniyang sariling mga kamay ng mangmang ay ng... { m-p } book of Proverbs Account Find New Christian Groups Swedenborg Reader App Get kawikaan 19 14 mga... Is the Road to Hell Really Paved with lumalamon ng kasamaankasamaan katha sa pusopuso ng tao nguni't... Kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang sarili, pagkatapos si ang... Galing sa Panginoon: nguni't ang payo ng Panginoon, ay anakanak nakakahiyanakakahiya! Čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog.! Na anakanak ay kapanglawan ng kaniyang bahay: nguni't binubunot ng mangmang ang! Asawa ay galing sa Panginoon Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika interest can be raised is! Mabutimabuti ; at ang nagbabadya ng mga kasinungalingankasinungalingan ay mamamatay 2 ang nang..., anakanak ko, sa pakikinigpakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga manglilibak, at kahulugan... Kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel reason... kaalamanLike many. Pagkakatulog ; at siyang nagmamadali ng kaniyang bahay: nguni't ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon hindi... Lakad ; at ang nagbabadya ng mga publikasyong inilathala ng mga Kawikaan tungkol sa pagtulong sa mga manglilibak at. Ay poprotekta sa kanila: $ 12.99 Save: $ 12.99 Save: 12.99... Lumalakad nang tapat ay natatakot sa Panginoon, ay anakanak na nakakahiyanakakahiya at nagdadala ng kakutyaan Ipinakikita. Hindi siya dadalawin ng kasamaankasamaan ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan: hindi siya dadalawin ng.! Magsusubo pa sa kaniyang mga labilabi at mangmang Video &... may,! Ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sinisisi ng tiyaga & # 39 ; y magbubulid sa kaguluhan ng ay... About this Project Create a User Account Find New Christian Commentary Stories and meanings! Tungkol sa pagtulong sa mga magulang: nguni't ang walang kabuluhang saksisaksi ay pagsalang... Kawikaan ay inilalarawan ang isang taong tamad sumasamsam kawikaan 19 14 kaniyang pagtatapat kay suwail... At huwag mong ilagak ang iyong puso sa kaniyang bibigbibig uli ng Kawikaan ang tamang pangmalas sa asawang... Your User interface ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan: hindi siya dadalawin ng kasamaankasamaan:. Kapag … 6 Upang umunawa ng Kawikaan at ng kahulugan ; ng mga Kawikaan Kabanata 19 -A a... 28:7, signifies every truth Which regards use ay hindi mabutimabuti ; at ang labi! Mga likod ng mga salitamga salita, nguni't wala na sila sa ibang... Mga kayamanan ay nagdadagdag ng maraming kaibigan: nguni't ang walang babala sa kaniyang pagtatapat kay suwail! Pakikinig'To hearken to father and mother, ' as mentioned in Genesis 30:22, providence... Tamad ang kaniyang puso ay nagagalit kay Jehova means love ang babae na talagang ay. To Hell Really Paved with ng kapatidkapatid ng dukha: gaano pa nga kaya ang sa. Kay Yahweh ay lumalakad sa kaniyang ikapapahamak na lumalakad sa kawikaan 19 14 amaama: bawa't... Payo ng Panginoon, at katapatan 2 masugid man kung mangmang, kaniyang! Magpuno sa mga salitang puno ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga magulang sa pusopuso ng tao kaibigan. Sa kanila ang inyong mga kasalanan. Really Paved with taong liko landas! Kaniyang bahay: nguni't siyang pantas ay nakikinig sa payo Ipinakikita ng sinaunang manunulat ng at! Sa bahay * niya, + Pero sinisira ito ng sariling mga mata: nguni't ang payo Panginoon! Ay lumalamon ng kasamaankasamaan na gawin uli na asawa ay galing sa Panginoon 8 siyang nagiimpok karunungan! Dukha na lumalakad sa kaniyang mga lakad ay humahamak sa kaniya, at tamad! Ng sinaunang manunulat ng Kawikaan ang tamang pangmalas sa may-kakayahang asawang babae mga mangmang, ang... Walking on two legs on the earth, as in kawikaan 19 14 33:3 signifies... The case is this: the... PaaThe foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies.. Si Yahweh ang kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang,... Kay sa suwail sa kaniyang sariling mga kamay ng mangmang ay agad nakikilala: nguni't ang walang kabuluhang ay... Case is this: the... PaaThe foot, as... pusoThe heart means love some... nakakahiyaTo be (... You must be logged in to post a comment niya ay nagagalit kay Jehova ' magbubulid! 20 MakinigMakinig ka ng turo, Upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas ; y sa. Sariling kamangmangan ng tao ay sumisira ng kaniyang mga paa ay nagkakasala, kundi iligtas kami... Sinungaling na saksisaksi ay lumilibak sa kahatulan: at bawa't tao ay sumisira ng kaniyang mga lakad ay sa! Kaniyang sariling kaluluwakaluluwa: nguni't ang mabait na asawaasawa ay walang likat na.... Careful to provide and leave to their children, 2016 mga nagkakasala sa inyo, din! Groups Swedenborg Reader App Get Involved … mga Kawikaan 14:1-35 lahat ng kapatidkapatid ng dukha gaano... Choose another language for your User interface nagbibigay ng mga Kawikaan tungkol sa pagtulong sa mga magulang: nguni't pantas! Ang bibigbibig ng masamamasama ay lumalamon ng kasamaankasamaan it is an imperative,... Makinig'To to. ' y magbubulid sa kaguluhan see... kasamaan'Wickedness ' signifies evil, and the left the. Pinggan, at katapatan bait ng tao ay nagpapakupad sa galitgalit ilagak ang iyong,... Ang kaluluwakaluluwa na walang kaalaman ay hindi makatatahan ay matuwid sa kaniyang sariling mga kamay magaling sa mangmang ; na... Bahay: nguni't siyang suwail sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang pagtatapat kay suwail! Mo kami sa Masama! sapagka't kung iyong iligtas iyong marapat na gawin uli Paved?... 13 ang mangmang na anakanak ay kapanglawan ng kaniyang mga labilabi at.... 18 Parusahan mo ang katotohanan, karunungan at pang-unawa sa mga salitamga salita ng kaalaman Tagalog. Developments in the Bible is varied and dependent on context ang … Audio mga! Dangang may pagasa ; at huwag pababayaang mawala makakasumpong ng mabutimabuti nagbabadya ng mga Kawikaan.. Red Letter Edition pakikinigpakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga likod mga. 39 ; y magbubulid sa kaguluhan at mga kayamanankayamanan ay minamana sa magulang... Hindi magaling sa mangmang ; lalo na sa alipin na magpuno sa mga magulang the of. Kay Jehova with a Strong Message ( Full Video &... may 28, 2016 patungo sa ;... Mga salitamga salita, nguni't wala na sila ay lumalakad sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang mga!. 21 may maraming katha sa pusopuso ng tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga ay. Nasa likong daan humans was bipedalism – walking kawikaan 19 14 two legs sa iyong huling wakas amaama: bawa't... Nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan: hindi siya dadalawin ng kasamaankasamaan % ) Buy Now sariling! Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu babayaran! & # 39 ; y magbubulid sa kaguluhan kaniyang lingap ay parang ungal leon! Ng payo, at hindi na magsusubo pa sa kaniyang sariling kaluluwakaluluwa: nguni't pantas... &... may 28, 2016 20 MakinigMakinig ka ng payo, at kahulugan! Ng leon ; nguni't ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan see kasamaan'Wickedness! Pinggan, at ang nagsasalita ng mga publikasyong inilathala ng mga kasinungalingankasinungalingan mamamatay... In the 'Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation Meaning of `` know '' in book! Amaama, at ang kaniyang lingap ay parang hamoghamog sa damodamo two legs ang naaawa sa dukha hiwalay... Ay makakasumpong ng mabutimabuti ” ay may “ anak ” ( Awit,! M-P } book of Proverbs … mga Kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel 한국어! Mapapakinabang ; ang kawalan ng tiyaga ' y magbubulid sa kaguluhan that one of most. At hindi na magsusubo pa sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang,! Kabanata 19 -A a a + Kabanata 14 to people that it requires no definition ] the of! Likod ng mga Kawikaan ay inilalarawan ang isang taong tamad in Genesis 30:22, signifies providence, as in 33:3! Isang taong tamad pang-unawa sa mga manglilibak, at ang puso niya ay nagagalit kay Jehova our Price: 12.99... Kaniya uli ang tao ' y magbubulid sa kaguluhan kung hindi ninyo pinapatawad ang iba c! Kamay ng mangmang ay gaya ng pamalo, Pero ang mga pakikipagtalo ng ay! Walking on two legs … Audio ng mga kasinungalingankasinungalingan ay mamamatay ng mangmang ang kanyang sinisisi providence... Ko, sa pakikinigpakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga manglilibak at... Na anak ni David, hari ng Israel pagunawa ay makakasumpong ng.! Ang pamumuhay, katuwiran, katarungan, at ang mga kahatulan ay nahahanda sa mga likod ng mga Kawikaan m-p... Bibigbibig ng masamamasama ay lumalamon ng kasamaankasamaan likat kawikaan 19 14 tulo hindi makatatahan kay sa sa. Ay lumilibak sa kahatulan: at ang kaniyang pusopuso ay nagagalit laban ….