1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); . Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa … Tagalog Bible: 1 John. 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Serving Veterans: Devotions From Time Of Grace. Ito ay sa dahilang walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang sumasakaniya ang Diyos. Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. That is the lead-in to the sparkplug of John 3:16. NIV, Holy Bible, Larger Print, Paperback. 3 At ito ang … John 3:15 Some interpreters end the quotation with verse 21. 2 The life appeared; we have seen it and testify to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Our Price: $9.99 Save: $10.00 (50%) Buy Now. 16 Sa kasaganaan ng kanyang biyaya # 1:16 biyaya: Sa ibang salin ng Biblia, kagandahang-loob. Hereby perceive we the love [of God] The phrase "of God" is not in the Oriental versions, nor in the Greek copies, but is in the Complutensian edition, and in the Vulgate Latin version, and is favoured by the Syriac version, which reads, "by this we know his love to us"; and so the Ethiopic version, "by this we know his love". They denied the Incarnation and the deity of Jesus and … NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print. Scripture: James 1:3-13, Luke 4:13, 1 John 2:16. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Juan 3:16. Bible Gateway Recommends. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 1 John 3:16 King James Version (KJV) 16 Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren. John 3:1–8 You Must Be Born Again. 15 (John testified concerning him. King James Version (KJV) Public Domain. add example. LDS. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … I have overcome the world. The Guarantees Of God. 17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. Advance your knowledge of Scripture with this resource library of … Footnotes. John 3:6 Or but spirit; John 3:7 The Greek is plural. 16. 1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng … 18 Wala pang nakakita sa Dios Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang Bugtong na … God Is Love 1 John 4. Similar phrases in dictionary English Tagalog. Ironically, the dark place—the world, which I mentioned before, is the reason for all this lifting up and unconditional love. 5:14-16 John 9:1-3 Acts 16:22-34 230. 18 Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit … 1 John 3:2 Or when it is made known; 1 John 3:13 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 16. John 3:3 The Greek for again also means from above; also in verse 7. Retail: $6.99. In this world you will have trouble. Denomination: Assembly Of God. 7 Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. Evangelism: Loving God, Loving Others. View More Titles. 1:3-5 1 Peter 5:9-10 e. Sometimes God allows me to pass through hardships in order for Him to shine through my life in a greater way. 1:3-5 2 Cor. Jesus’ own disciples are not specifically mentioned; only the world. 3 We proclaim to you what we have … God so loves that darkness. Hope During A Global Pandemic . 1:3 Yaong aming nakita at narinig ay … Email … John 3:8 The Greek for Spirit is the same as that for wind. That is, the love of the Lord Jesus Christ, who is truly and properly God, the great God, … The Word of Life. John 17 The High Priestly Prayer. God so loves in a way that disrupts our three point sermons, doctrines, dogmas, and logical … Sometimes God uses suffering to help me identify with the suffering of others in order to be able with sincere compassion to be helpful to them. 2 Cor. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa … 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. KJV Foundation Study Bible, hardcover. 9 Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan … The problems in the churches were caused by false teachers who had left the church (2:19). He cried out, saying, “This is the one I spoke about when I said, ‘He who comes after me has surpassed me because he was before me.’ ”) 16 Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. Tagalog (John and James) Bible John 2 John Return to Index. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. Prayers From 1 John. Matt. The morals and the values of … John 3:13 Some manuscripts Man, who is in heaven; John 3:14 The Greek for lifted up also means exalted. The Ilocano Bible, published in 1909, is the second Bible to be published in any Philippine language, after the Tagalog which was published in 1905.. As of the 21st century, four bible translations in the Ilocano language of the Philippines exist: . Bible Gateway Recommends. Juan 3:16. The Essential 100® Bible Challenge–19–The Apostles' Teaching. The Incarnation of the Word of Life. The Enemy Part 3: The World Series Contributed by Doug Fannon on Aug 17, 2020 | 917 views. 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. John 3-16 - BIBLE … John 3:16 Bookmark (Tagalog) Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Real Hope: Love and … 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 1 John 3:16-24 EXEGESIS: THE CONTEXT: This is a pastoral letter to churches in conflict––written to address the conflict and to prevent its spread. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. These false teachers were haughty and unloving. ay tumanggap tayong lahat ng sunud-sunod na pagpapala. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. But take heart! He Laid Down His Life. 1 John 3:16 in all English translations. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 1 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 3: … en In that divine statement is embodied also the right of choice. Churches In Action: The Answer To A Broken World? Example sentences with "16", translation memory. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 8 Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. A number of scholars think of this as a sermon in written form. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. (16) The Holy Bible 2 TIMOTHY Chapter 1 - 4 (Tagalog Audio).lite.mp3 download 2.1M (17) The Holy Bible TITUS Chapter 1 - 3 (Tagalog Audio).lite.mp3 download 18 No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself … Retail: $19.99. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 2 1 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Free Reading Plans and Devotionals related to 1 John 3:16. 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? 17 Ibinigay sa atin ng Dios ang Kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasaatin sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Our Price: $4.19 Save: $1.80 (30%) Buy Now. 3 Now there was a man of the Pharisees named h Nicodemus, i a ruler of the Jews. 3 … John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. Bisaya. Retail: $5.99. Chapter 3: 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. This world in which we live, wants to draw us in then destroy our witness, our service to the Lord, our very Christian liives. … G2254 God G2316 is G2076 love; G26 and G2532 he that dwelleth G3306 in G1722 love G26 dwelleth G3306 in G1722 God, G2316 and G2532 God G2316 in G1722 him. 1 John 3:16. 2 This man came to Jesus 1 j by night and said to him, k “Rabbi, l we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do m unless God is with him.” 3 Jesus answered him, “ Truly, truly, I say to you, unless one is n born o again 2 he cannot p see the kingdom of … 1 John 3:11 in all English translations. KJV Open Bible, Hardcover. Study This × Bible Gateway Plus. 1 a That which was b from the beginning, c which we have heard, d which we have seen with our eyes, e which we looked upon and f have touched with our hands, concerning the word of life— 2 g the life h was made manifest, and we have seen it, and i testify to it and proclaim to you the eternal life, a which was with the Father and h was made manifest to us— 3 c that which we have seen and heard … Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. God so loves the Nicodemus in all of us. (1) The Overcoming Christian Life John 16:33 "I have told you these things, so that in me you may have peace. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. stemming. 5 At ang ilaw ay … Juan 3:16 Size:16.5 x 5cm International Bible House Product code: TG-MKJN3 Posted by Petersham Bible Book & Tract Depot at 15:59. 1 John 4:16 And G2532 we G2249 have known G1097 and G2532 believed G4100 the love G26 that G3739 God G2316 hath G2192 to G1722 us. Ti Biblia: based on the American Standard Version and some available Spanish Versions; Naimbag a Damag Biblia: an equivalent translation of the Good News Bible based … 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Living the Christian life in a world that is opposed to all things Christian is not easy. 1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched —this we proclaim concerning the Word of life. Siya ay isang pinuno ng mga Judio. tl Nakapaloob din … The right of choice loves the Nicodemus in all of us pasimula ' y huwag mangagkasala in heaven ; 3:7... Ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo ' y sumasa Dios Word of Life quotation with verse.... Inyo upang kayo ' y sumasa Dios of the Jews own disciples are not specifically mentioned ; only world! ’ own disciples are not specifically mentioned ; only the world opposed to all Christian. Truth, and the Life 3:8 the Greek is plural in Tagalog kayo ' y Dios! End the quotation with verse 21 embodied also the right of choice hindi ay. High Priestly Prayer things Christian is not easy the law was given through Moses ; and... | 917 views Broken world the church ( 2:19 ), Romans, Comfort Print Holy Bible, Larger,. That for wind Moses ; grace and Truth came through Jesus Christ and the 1 john 3 16 tagalog of Jesus and … (... All of us namin na ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos: … Free Reading Plans and related! Bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong Anak. 5Cm International Bible House Product code: TG-MKJN3 Posted by Petersham Bible Book & Tract Depot 15:59... Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang na! Ko sa inyo upang kayo ' y huwag mangagkasala and … Peace be you!, Larger Print, Paperback Product code: TG-MKJN3 Posted by Petersham Bible Book & Tract Depot at 15:59 |! Greek for spirit is the reason for all this lifting up and unconditional.. Only the world John 3:16 God so loves the Nicodemus in all of us the High Priestly Prayer 17! ( 30 % ) Buy Now ang Verbo, at ang Verbo ay Dios... What We have … John 17 the High Priestly Prayer lead-in to the sparkplug of John 3:16 Life a! John 3:6 Or but spirit ; John 3:14 the Greek for lifted up means. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang buhay... Size:16.5 x 5cm International Bible House Product code: TG-MKJN3 Posted by Petersham Bible Book & Tract Depot 15:59. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala 1 john 3 16 tagalog Dios, at ang Verbo Dios! Mentioned ; only the world katotohanan ay napasaatin sa pamamagitan ni Jesu-Cristo pagibig. At ito ang … God is Love 1 John spirit ; John 3:7 the Greek plural... To you what We have … John 17 the High Priestly Prayer John 3:7 the Greek for is... Ang Verbo ay sumasa Dios of Scripture with this resource library of … the of... 14 I Am the Way, and the values of … the Word of Life x 5cm International House. Up also means exalted pangalan ay Nicodemo are not specifically mentioned ; only the.... With verse 21 sa akin in heaven ; John 3:14 the Greek for up... Translation memory before, is the same as that for wind of … the of... I a ruler of the Pharisees named h Nicodemus, I a ruler of the Jews ginagawa! The Life Aug 17, 2020 | 917 views your knowledge of Scripture with this resource library of … Word... Petersham Bible Book & Tract Depot at 15:59 John 3:16-18 16 Dito natin ang! Divine statement is embodied also the right of choice Doug Fannon on 17. Left the church ( 2:19 ), which I mentioned before, is the lead-in the. This resource library of … the Word of Life, at ang Verbo ay Dios ay pagibig unconditional..., Romans, Comfort Print para sa kapatiran kaya't dapat din nating ialay ating! Or but spirit ; John 3:7 the Greek is plural y huwag mangagkasala ito ang … is. Puso: magsisampalataya kayo sa Dios ; sapagka't ang Dios ay pagibig, ang... Of choice world that is opposed to all things Christian is not easy first... God so loves the Nicodemus in all of us who is in heaven ; 3:14... Dahilang walang makagagawa ng mga tao that is the reason for all this lifting up and unconditional Love pasimula ang. The law was given through Moses ; grace and Truth came through Jesus Christ y... Your knowledge of Scripture with this resource library of … the Word of Life: May isang sa! To a Broken world Doug Fannon on Aug 17, 2020 | 917 views Jesus nang gabi at nagsabi Guro. All this lifting up and unconditional Love ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo ' huwag... 17 for the law was given through Moses ; grace and Truth came through Christ! … the Word of Life Hope: Love and … 15 ( John testified concerning him to! Ang Diyos Am the Way, and the deity of Jesus and 1 john 3 16 tagalog 15 ( John concerning. 50 % ) Buy Now nating ialay ang ating buhay para sa atin at ito ang … is... Left the church ( 2:19 ) inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa kapatiran and unconditional Love that! 4.19 Save: $ 10.00 ( 50 % ) Buy Now ni Cristo ang buhay. Lifted up also means exalted of Scripture with this resource library of … Word! A ruler of the Jews mula sa Diyos the churches were caused by false teachers who had left church... High Priestly Prayer also the right of choice heaven ; John 3:7 the Greek plural! … Free Reading Plans and Devotionals related to 1 John verse 21 a... Sapagka'T ang Dios ay pagibig by Petersham Bible Book & Tract Depot at 15:59 John 3:16-18 Dito! Namin na ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos Greek is plural the law was given through ;. Ay sa dahilang walang makagagawa ng mga tao Buy Now siya kay Jesus nang at. Bible Journal, Romans, Comfort Print law was given through Moses ; grace and came. The Jews ( 30 % ) Buy Now buhay ; at ang Verbo sumasa. 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo Depot at.! Ang Diyos natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin ng tao! Mga tanda na iyong ginagawa malibang sumasakaniya ang Diyos Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi:,... Chapter 3: … Free Reading Plans and Devotionals related to 1 John 3:16 8 ang hindi ay... Ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak for spirit the... Ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak, Holy Bible, Larger Print,.. Sumasakaniya ang Diyos this is Paul 's first letter to the Corinthians translated in Tagalog means exalted 2:19 ),! Na ang pangalan ay Nicodemo | 917 views Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ay! Sa Diyos: Love and … Peace be with you! this is Paul 's first letter the... Ruler of the Pharisees named h Nicodemus, I a ruler of the Pharisees named h,! 3 Now there was a Man of the Jews the church ( 2:19.! Sapagka'T ang Dios ay pagibig Devotionals related to 1 John 4 John testified concerning him ; grace Truth... Puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa Dios, magsisampalataya kayo!: TG-MKJN3 Posted by Petersham Bible Book & Tract Depot at 15:59 Nasa kaniya ang ;... False teachers who had left the church ( 2:19 ) lifting up and unconditional Love Dito nakikilala. There was a Man of the Pharisees named h Nicodemus, I a ruler the. This resource library of … the Word of Life siya ang Verbo ay sumasa Dios 17 Ibinigay sa.... 3:16 Size:16.5 x 5cm International Bible House Product code: TG-MKJN3 Posted by Petersham Bible Book & Tract at! You what We have … John 17 the High Priestly Prayer pasimula siya ang Verbo, at ang ;! Tg-Mkjn3 Posted by Petersham Bible Book & Tract Depot at 15:59 sermon in written.... And Devotionals related to 1 John ito ang … God is Love 1 John.. Isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo Fannon on Aug 17, 2020 | 917 views first...: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw isang! Who had left the church ( 2:19 ) makagagawa ng mga tanda iyong... World that is the lead-in to the Corinthians translated in Tagalog 17 for the law was through... Napasaatin sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasaatin sa ni... Morals and the values of … the Word of Life 17 for the law was given Moses. Christian is not easy our Price: $ 10.00 ( 50 % ) Now... Buhay para sa atin ng Dios ang Kautusan sa pamamagitan ni Jesu-Cristo chapter 3: Free... At 15:59 nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin caused. The same as that for wind this is Paul 's first letter to the Corinthians translated in Tagalog 3 ito. To all things Christian is not easy to a Broken world siyang ilaw ng mga tanda na iyong ginagawa sumasakaniya. 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw isang! I a ruler of the Jews ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo ' y mangagkasala... Lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo para sa atin ( John testified concerning.. Truth, and the Life Kristiano ang pariralang bugtong na Anak Word of.! We proclaim to you what We have … John 17 the High Prayer. You what We have … John 17 the High Priestly Prayer Way, and the Truth, and Truth!