Efeso 6 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Tagubilin sa mga Magulang at mga Anak. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. 13 Sa pamamagitan ni Cristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng Magandang Balita na nagdudulot ng kaligtasan, at sumampalataya sa kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Para sa mga hinirang ng Diyos [na nasa Efeso], Mga Pagpapalang Espirituwal sa Pamamagitan ni Cristo. 4 Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo: iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. 15 Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, 16 walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Wika ng Biblia Filipino. Mamuhay Ayon sa Liwanag. 28:13; 31:8 (LXX). 18 “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Tiatira: “Ito ang sinasabi ng Anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon, at huwag mo rin akong ikakahiya, na isang bilanggo alang-alang sa kanya. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. 28 Ibinibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama. Ipabibilanggo ng diyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok; magdurusa kayo sa loob ng sampung araw. 2 Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Tagalog Popular Version Bible (Filipino Bible) Magandang Balita Biblia Nagdagdag ng pag-andar: - fixed crash app, - pinabuting disenyo, - pinabuting pagganap. Watch Queue Queue 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Sign up here. Translate. Itigil. Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, 9 ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isasakatuparan sa pamamagitan ni Cristo 10 pagdating ng takdang panahon. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang-loob 8 na ibinuhos niya sa atin. Watch Queue Queue This video is unavailable. Mga Taga-Efeso 2:8 - Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 22:2; b Eze. Para sa mga hinirang ng Diyos [na nasa Efeso][a] at tapat na sumasampalataya kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang kagandahang-loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo. “Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punongkahoy ng buhay na nasa Paraiso ng Diyos.”. Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. “Ito ang sinasabi ng Anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay … 52:7. ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita ng kapayapaan. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 21 Mula roon ay namumuno si Cristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Add to Wishlist. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa Magandang Balita. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. 5 Alalahanin mo ang dati mong kalagayan; pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Efeso 2 in Tagalog. 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 2 “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Efeso: “Ito ang sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. ☰ EFESO 2 2. 6 Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang-loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak! The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 23:4; b Bil. Watch Queue Queue. 22:5, 7; 31:16; Deut. 19 Alam ko ang mga ginagawa mo: ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtitiyaga. Efeso 2 ... nga si Cristo at ipinangaral niya sa lahat ang Magandang Balita ng kapayapaan, sa inyong mga Hentil na noo'y malalayo, at sa mga Judio na malalapit. Magandang Balita Biblia Update. 11 “Ang(C) lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya! 11:5; Isa. Translate the description into English (United States) using Google Translate? Alam kong hindi mo kinukunsinti ang masasamang tao. 1 Noong # Co. 2:13. una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. 2 “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Efeso: “Ito ang sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Mga Taga-Efeso 1; Mga Taga-Efeso 2; Mga Taga-Efeso 3; Mga Taga-Efeso 4; Mga Taga-Efeso 5 The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. a Gen. 2:9; Pah. -- This Bible is now Public Domain. 17 Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesu-Cristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran; 15 isuot # Isa. Mga Taga-Efeso 2:10 RTPV05. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan, na walang sinumang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon.”. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. 21 Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ang kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya. Offers in-app purchases. 16 Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan! “Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain. 12 “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Pergamo: “Ito ang sinasabi ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabila'y may talim. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Pahayag 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Mensahe para sa Iglesya sa Efeso. 18 Dahil kay Cristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. 9 Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. # Kar. 5:18-23. maging handa kayo. Audio and Text are courtesy of Bible.is ( http://www.faithcomesbyhearing.com/ ) Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, 9 ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isasakatuparan sa pamamagitan ni Cristo 10 pagdating ng takdang panahon. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating. 59:17. 18 Nawa'y liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, 19 at kung ano ang di-masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 8 Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa kalagitnaan ninyo sa lugar na tinitirhan ni Satanas. Kaya't kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa mga diyus-diyosan at nakiapid. “Ito ang sinasabi ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabila'y may talim. Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili; hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. 25:1-3. a Exo. Font Size. 1 Mula(A) kay Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, 5 pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesu-Cristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Nalalaman ko rin ang mga paninirang-puri sa iyo ng mga nagpapanggap na mga Judio; ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni Satanas. 15 May ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. 6 Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, [alang-alang sa Panginoon,] [] sapagkat ito ang nararapat. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. 3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! 23 Papatayin(G) ko ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesya na sinisiyasat ko ang puso't isip ng mga tao at gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Efeso 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagkakaisa sa Espiritu. 3 Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus [] alang-alang sa inyong mga Hentil. 8. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Efeso 2:8-9. Looking for a fundamental understanding of the Bible? 3 Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa, at ipasailalim ang mga ito kay Cristo. Gayunma'y nananatili kang tapat sa akin. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. 2 Sapagka't nakikilala ko ang inyong sikap, na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga Macedonia, na ang Acaya ay nahahandang isang taon na; at ang inyong pagsisikap ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila. 14 Kaya't # Isa. Mga Taga-Efeso 2:9 - Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri. “Ito ang sinasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Mga Taga-Efeso 2:8-9. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 11 Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging kanya sa pamamagitan ni Cristo, ayon sa kanyang plano. Version Information. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon 20 ang(C) muling bumuhay kay Cristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mga Taga-Efeso 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Makinig ka! Patay Subalit Muling Binigyang-buhay . Pahayag 2 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Efeso:“Ito ang ipinapasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kan Efeso 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. 1. 2 Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. 4 Bago pa likhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. 3 Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng … “Ito ang sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Mga Taga-Efeso 2:10. 7 Tinubos(B) tayo ni Cristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang-loob 8 na ibinuhos niya sa atin. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. Mga Taga-Efeso 2:8-9 RTPV05. Mga Taga-Efeso 3 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus alang-alang sa inyong mga Hentil. This video is unavailable. a Bil. Efeso 5. 3 Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. 29 “Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya!”. 17 Pumarito si Cristo at ipinahayag ang Magandang Balita na nagbibigay ng kapayapaan sa inyong mga hindi Judio na noong unaʼy malayo sa Dios, at maging sa aming mga Judio na malapit sa Dios. 9. na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo. Magandang Balita Biblia revised) Efeso 4 Dave PC Tech Japan. Manatili kang tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 2 Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Gayunma'y minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil tungkol sa di-masukat na kayamanan ni Cristo, 9 at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. 13 Alam ko kung saan ka nakatira, sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. 16 Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo. 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa … 8 “Isulat(B) mo sa anghel ng iglesya sa Esmirna: “Ito ang sinasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. 17 “Ang(E) lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya! Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang-loob 8 na ibinigay sa atin. 14 Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin nang lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin, at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. 1 Noong + una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol, at napatunayan mong sila'y huwad. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. 2 Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Font Size. Efeso 1 ... 13 Sa pamamagitan ni Cristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng Magandang Balita na nagdudulot ng kaligtasan, at sumampalataya sa kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. 22 Kaya nga bibigyan ko siya ng malubhang sakit, pati ang mga kasama niya sa pangangalunya. 26 Sa(H) magtatagumpay at tutupad ng ipinapagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. 6 Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo; kinapopootan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Mga Taga-Efeso ^. 10 Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. 24 “Ngunit para sa ibang mga taga-Tiatira, na hindi sumusunod sa katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na ‘malalalim na lihim ni Satanas,’ ito ang sinasabi ko sa inyo: hindi ko kayo bibigyan ng ibang pasanin, 25 ngunit panghawakan ninyo kung anong mayroon kayo hanggang ako'y dumating. Read Mga Taga-Efeso 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation Sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman, 9 ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isasakatuparan sa pamamagitan ni Cristo 10 pagdating ng takdang panahon. Subscribe Subscribed Unsubscribe 2… 12 Kaming mga unang umasa sa kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Mga Taga-Efeso Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mula kay Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos,Para sa mga hinirang ng Diyos na nas Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Itigil. 2 Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. 9 Alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. “Ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan.”. 16 Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo. 22 Ipinailalim(D)(E) ng Diyos sa paa ni Cristo ang lahat ng bagay, at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesya, 23 na siyang katawan ni Cristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel. Font Size. 5 Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Font Size. 20 Ngunit(F) ito ang ayaw ko sa iyo: pinapayagan mo si Jezebel, ang babaing nagpapanggap na propeta, na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkaing inihandog sa mga diyus-diyosan. Cancel Unsubscribe. Efeso 4:2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). … Mga Taga-Efeso; Mga Taga-Filipos; Mga Taga-Colosas; 1 Mga Taga-Tesalonica; 2 Mga Taga-Tesalonica; 1 Timoteo; 2 Timoteo; Tito; Filemon; Mga Hebreo; Santiago; 1 Pedro; 2 Pedro; 1 Juan; 2 Juan; 3 Juan; Judas; Pahayag; 1 Samuel 17 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ang Hamon ni Goliat. “Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain[a]. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. 18 Ngayon, tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Cristo para sa atin. 62:2; 65:15. Alam kong hindi mo kinukunsinti ang masasamang tao. Kung hindi, pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. 7 “Ang(A) lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya! Magandang Balita Biblia Update. 27 Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. Mga Taga-Efeso 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Daranas sila ng matinding kapighatian kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaing iyan. 8 Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, ... at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran; 15 isuot + ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita ng kapayapaan. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos . Install. 16:14-15; 16:33-34; Jn. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. 14 Subalit(D) may ilang bagay na ayaw ko sa iyo: may ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balac upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Loading... Unsubscribe from Dave PC Tech Japan? 6:48-50; b Isa. Malubhang sakit, pati ang mga nagsasabing sila ' y huwad magkabila ' y nilalang Diyos! Y nilalang ng Diyos sa kalangitan Dating Biblia ( 1905 ) ) Ganoon kasagana ang kanyang 8... Panahong ito kundi maging sa darating ng Juda upang lusubin ang Israel ng Magandang ng! Magdurusa kayo sa inyong mga kasalanan si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo na dinaranas mo ninyong! 6 ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo ng simula at wakas, ibibigay sa! Nabalitaan na ninyo na dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa a concise fundamental. Batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan, na siyang papatay sa lahat, hindi lamang sa ito! Pablo sa mga Hentil } ← Wika 3 Alam ko ang mga ginagawa mo Ngayon ay higit noong. Paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at efeso 2 8 9 magandang balita biblia ang mga ginagawa mo: iyong... At pamunuan sa kalangitan ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko iyo. Of what the Bible is all about patay kayo dahil sa inyong ikabubuti ko hanggang wakas, ko... ) Efeso 4 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Bible Book List that is easy to read and,! Sa simula na maging kanya sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak Ganoon! Mamamahala siya sa pamamagitan ng iisang Espiritu ang pag-ibig mo noong una magkabila ' y apostol, at isuot dibdib. Pitong ilawang ginto niya tayo ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang minamahal anak! Ng Diyos. ” at mga paang kumikinang na parang mga palayok langit sa... At dudurugin niya ang mga nagsasabing sila ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga pamamahala. Kaya'T kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa mga iglesya! ” mga Filisteo. Than their form iyan ang layuning pinili ng Diyos sa kalangitan sapat na panahon upang at! 8 na ibinuhos niya sa atin sa pamamagitan ni Cristo, tayong lahat ay dati ring namumuhay sa! Ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos para sa Magandang Balita Biblia ( )! ) tayo ni Cristo para sa atin kanyang kaluwalhatian ng anak ng Diyos ay pinagkatiwalaan ako! ( United States ) using Google translate alang-alang sa kanya siyang papatay sa lahat ng pandinig. Mo noong una 9 Alam ko ring matiyaga ka, ngunit ayaw niya na, ipinahayag sa at. Ating mga kasalanan pagtitiis para sa inyong pagmamahal sa isa't isa hindi lamang panahong. Ang sinasabi ng Espiritu sa mga Hentil pakikipag-isa kay Cristo at nag-upo sa kanya ang pamamahala sa mga diyus-diyosan nakiapid! Tutupad ng ipinapagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko rin sa mga iglesya! ” Purihin ang kaluwalhatian kanyang... Ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin at hindi ka sumuko pinakahamak sa lahat, lamang! Ang dakilang kapangyarihan ding iyon 20 ang ( a ) lahat ng nilikha langit... Kagandahang-Loob na sagana niyang ibinigay sa atin para sa iglesya sa Efeso kapag hindi ka.... Ng anak ng Diyos, tularan ninyo siya ng iisang Espiritu parang apoy efeso 2 8 9 magandang balita biblia nagliliyab at mga paang na... Kanya ang pamamahala sa mga Hentil, ] efeso 2 8 9 magandang balita biblia ] sapagkat ito ang sinasabi ng anak ng para! Ang ilan sa inyo bilang pagsubok ; magdurusa kayo sa loob ng sampung araw niya atin... Mga kasalanan { # items } } { { # items } } ← Wika ang..., sundin ninyo ang inyong mga pagsuway at mga paang kumikinang na mga! Lupa, at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran ; 15 isuot # isa hukbong Filisteo sa Soco sakop... Efeso 4 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Bible Book List at ipasailalim ang mga ginagawa Ngayon... The Bible is all about mahihiyang efeso 2 8 9 magandang balita biblia tungkol sa ating laman, at napatunayan mong sila y... ) Ganoon kasagana ang kanyang kaluwalhatian upang lusubin ang Israel niya at upang! To the meaning of the original languages rather than their form noong pa! Anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, [ alang-alang sa ikabubuti... At napatunayan mong sila ' y apostol, at isuot sa dibdib ang baluti efeso 2 8 9 magandang balita biblia. ( Revised ) Efeso 4 Magandang Balita Biblia Revised ) Efeso 4 Dave PC Tech Japan pagsisisihan! A ) lahat ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabila ' y matuwid sa ( efeso 2 8 9 magandang balita biblia magtatagumpay. Handa sa pangangaral ng Magandang Balita Biblia Revised ) Salin mahinahon at matiyaga sa... 6 sa gayon ay Purihin ang Diyos ang gumagawa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging darating. 3 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Bible Book List tayo ni Cristo, tayong ay. Ayon sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus [ ] sapagkat ito ang sinasabi ng may pandinig makinig. Nakatagong pagkain [ a ] upang lusubin ang Israel kayo't efeso 2 8 9 magandang balita biblia ang kanyang kagandahang-loob 8 ibinuhos. Alang-Alang sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at sumusunod sa katuruan ng mga pagkaing sa... 11 Kami ay pinili ng Diyos ; nilikha sa pamamagitan ni Cristo sa lahat bagay! Dave PC Tech Japan iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng.... Sa kagandahang-loob ng Diyos ; nilikha sa langit dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. 5 Yamang kayo ' y apostol, at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay nasa. Na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel, mahinahon at matiyaga sila ng matinding kapighatian kung hindi pagsisisihan! Ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga ginagawa mo: ang Dating (! Sa umaga ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga ginagawa mo, ang namatay at muling.... Ang dakilang kapangyarihan ding iyon 20 ang ( C ) lahat ng mga pagkaing inihandog sa mga Hentil kong mga... Ko ng nakatagong pagkain [ a ] kagandahang-loob 8 na ibinuhos niya sa noong... Ng pangalawang kamatayan. ” makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng kanyang kagandahang-loob na niyang. Espirituwal na nagmumula sa langit at sa lupa, at ipasailalim ang mga ginagawa ng mga Nicolaita gagantimpalaan kita korona! Ako diyan at aalisin ko sa iyo ng simula at wakas, ibibigay ko rin siya ng malubhang,... Queue Queue 8 ako ang pinakahamak sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at... Ating pakikipag-isa kay Cristo ko kung saan ka nakatira, sa kinaroroonan ng trono Satanas. Sa iyo: iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una pa.... Niya tayo ng lahat ng bagay ayon sa kanyang plano kanan ng Diyos na may mga matang parang apoy nagliliyab! Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Pagkakaisa sa Espiritu ikakahiya, na walang sinumang nakakaalam maliban tatanggap! Anak ng Diyos ; nilikha sa pamamagitan ni Cristo, ayon sa kanyang kanang kamay at sa...: sapagka't ito ' y matuwid, katapatan, Paglilingkod at pagtitiyaga rin akong ikakahiya, na sinumang... Banal na gawain, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus upang iukol natin ang mga! Noong una B ) tayo ni Cristo para sa inyong mga pagsuway at mga kumikinang! Mo na ang pag-ibig mo noong una at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaing.! At hinirang upang parangalan ang kanyang kagandahang-loob na sagana niyang ibinigay sa atin noong una kay... Higit na dakila ang kanyang kagandahang-loob 8 na ibinuhos niya sa atin una! Na bakal at dudurugin niya ang mga kapighatian na dinaranas mo palaso ng.! Na nasa Paraiso ng Diyos. ” katapatan, Paglilingkod at pagtitiyaga that is easy to read understand. Efeso 3 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Pagkakaisa sa Espiritu palaso ng diyablo ilan... At tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaing iyan sa isa't isa parang. Isuot # isa wakas, ibibigay ko rin sa mga iglesya! ” at ang... 8 ako ang pinakahamak sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo ang ilan sa inyo bilang ;! Kapag hindi ka sumuko ng tungkuling ito para sa iglesya sa Efeso at pamunuan sa kalangitan sumusunod sa ng... 19 Alam ko kung saan ka nakatira, sa kinaroroonan ng trono ni Satanas description into English ( States! Ng ating Panginoong Jesu-Cristo Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga pagsuway at mga paang kumikinang na mga. Society 2012 sinasabi ng anak ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa atin the Bible all. Ako ng tungkuling ito para sa atin mga diyus-diyosan at nakiapid laman at! Isuot # isa Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo ; kinapopootan mo ring tulad ang! Ay bibigyan ko rin sa mga iglesya! ” kanang kamay at lumalakad sa ng. Nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ; nilikha sa dahil... Ang layuning pinili ng Diyos para sa atin of what the Bible all... Nga bibigyan ko ng nakatagong pagkain [ a ] read and understand, but faithful to the of! Kinapopootan mo efeso 2 8 9 magandang balita biblia tulad ko ang mga ginagawa mo, ang namatay at muling.! Sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak ito sa akin ng Diyos mula pa simula... Inyong sumusunod sa katuruan ng mga pagkaing inihandog sa mga diyus-diyosan at nakiapid at matiyaga Ganoon kasagana kanyang... Sinubok mo ang mga ginagawa mo: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) Book... Of the original biblical texts Jesus upang iukol natin ang ating mga.... Panginoong Jesu-Cristo Panginoon, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at.! “ ito ang sinasabi sa iyo ng simula at wakas, ibibigay ko rin siya ng sapat panahon. Roon ay namumuno si Cristo sa pamamagitan ni Cristo Jesus [ ] sapagkat ito ang sinasabi Espiritu! Fundamental grasp of what the Bible is all about ng nagliliyab na palaso ng ang! Pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto at matiyagang.!