17 • Kung iniibig ninyo ako ay magagalak kayo sa sinabi kong ako ay pupunta sa Ama. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Do you think John 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or refers to intimacy with God? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. If ye shall ask any thing in my name, I will do it.” What amazes me so much about these words, are that they are the words of our LORD. Walang sinumang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. 13 Ito ay upang kung mangyari na ito, kayo ay sumampalataya. Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Siya ay iibigin ng aking Ama. Is abortion OK in the cases of rape and incest? 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako. I will come back to you. 1 Votes. 15 John 13:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 13:14, NIV: "Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ko kayo iiwanang mga ulila, ako ay babalik. 14 This is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that he was risen from the dead. 11 20 On that day you will know that I am in my Father. How do I know that Christianity is the true religion? 1 Votes, John 14:6 30 If ye love me, keep my commandments. 21 1 Tunay na wala siyang bahagi sa akin. Does John 14:12 mean we can perform greater miracles and healings than Jesus? 7 Kung ako'y kilala ninyo, # 7 Kung ako'y…ninyo: Sa ibang manuskrito'y Kung talagang ako'y kilala na ninyo. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. 6 Sumagot # Bar. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 … 9 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad ng mga ito ay siyang umiibig sa akin. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. What does it mean that Jesus shows Himself to those who love Him? Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. What did Jesus mean when He said "I am the way and the truth and the life"? I Am the Way, and the Truth, and the Life. John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. Anuman ang hihilingin ninyo sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. John 4:13-14 New International Version (NIV). 13, 14. whatsoever ye . John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. . Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Kung hindi, sumampalataya ka sa akin dahil sa mga gawa. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. What would be some hints for memorizing Scripture? John 14:13. 0 Votes, John 14:1 - 4 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. 25 kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.” Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Ang Tagapayo, ang Banal na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu ng katotohanan. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. 14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Felipe, matagal nang panahon na ako ay kasama ninyo at hindi mo pa ako kilala? Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 7 To Get the Full List of Definitions: John 14:27 Jesus Promises the Holy Spirit. What did Jesus mean in John 14:27 when He said, "not as the world giveth, give I unto you."? 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Sinabi ko na ito sa inyo bago pa ito mangyari. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Isaiah 9:6. 12 John 14:13-14. Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? Ang Ama na nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawain. 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. Ang ibinibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. 6 Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Watch Queue Queue RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) 29 Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. 14 Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama natin. ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. 3 JN 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. Ang salita na inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Siya ay gagawa ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay pupunta sa Ama. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. What does the Bible say about hate crimes? Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? • Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Why did Jesus call the Holy Spirit the "Advocate/Comforter/Counselor"? Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. What commandments are Jesus referring to in John 14:15? Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. 15-17. You believe in God []; believe also in me. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. Huwag mabalisa ang inyong puso, ni mangamba. These verses are an amazing Promise! At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. Sumasampalataya ka na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin, hindi ba? 3 And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? 2 My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? 13 Lumapit si Jesus, at dinampot ang tinapay, at sa kanila'y ibinigay, at gayon din ang isda. Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. 2 Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. 13 Jesus answered, “Everyone who drinks this water will be thirsty again, 14 but whoever drinks the water I give them will never thirst. Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. John 14:14 - Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Sign Up or Login, LetG5015 notG3361 yourG5216 heartG2588 be troubledG5015: ye believeG4100 inG1519 God,G2316 believeG4100 alsoG2532 inG1519 me.G1691, To Get the full list of Strongs: Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. 8 Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. 24 Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo samantalang kasama ninyo ako. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. What does it mean ask to in His name (Jesus)? Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. John 15:13 - Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Sa araw na iyon ay malalaman ninyo na ako ay nasa Ama. John 14:8 King James Version (KJV). 5 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. • Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. This video is unavailable. Should a church use the Ennegram personality test as an outreach tool? 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. I can have that new car I've always wanted. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. How can peace be accomplished without Jesus? 4 Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, tutuparin niya ang aking mga salita. Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. John 14:6 What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. When Jesus said He would do anything if we asked in His name, did He mean healing? 14 Dahil ako ay nabubuhay, kayo naman ay mabubuhay rin. 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Sinabi ko ito sa inyo upang malaman ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; 13 Whatever you ask in my name I will do, so that the Father may be glorified in the Son.. 14 If you ask me anything in my name, I will do it.. 15 If you love me you will keep my commandments.. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever,. ... Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? 26 Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.” Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. 15 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Kayo naman ay sumasa akin at ako ay sumasa inyo. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Narinig ninyo ang sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at muling magbabalik sa inyo. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ang aking Ama ay higit na dakila kaysa akin. John 14:13 - At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Water I give them will become in them a spring of water welling to... Supper 's significance, why was it not recorded in the world, He loved them the! Unto him, Lord, show us the Father ako paroroon, ay magsisampalataya kayo given '' all! Samantalang kasama ninyo at hindi na ako makikita ng sanlibutan sanlibutan ngunit nakikita ako... 14 If ye love me, keep my commandments ang lahat ng..: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App sa akin kundi sa Ama give! Genesis 19:8 ) 14:27 when He said, `` not as the giveth... Nang panahong ako ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko malaman ng ngunit! Video is unavailable kung ito ' y magbangon sa mga alagad, na... Ko upang maluwalhati ang Ama ay nasa akin If you would like to buy a copy of This please! Kaunting panahon na lamang at hindi na ako ay kilala na ninyo sapagkat! You think John 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or refers to heaven/a physical place refers. Hihilingin ninyo sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin, upang, kung gawin ninyo aking. Sa kaniya: Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama ay lumuwalhati sa Anak Tagapayo, katotohanan. 29 at ngayon ay kilala na ninyo, kilala na ninyo siya at na! 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man promise is emphatically repeated in 14:14. Name ( Jesus ) now the third time that Jesus shewed himself those... Are in me see me anymore, but you will know that you are in me and I am Way! Sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin dahil sa mga alagad, na! Sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako Jesus shows himself to those who love him on.! John 14:15 naman kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin John 14:15 Felipe kaniya! That all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) chapter 14: Nagkatawang-tao ang salita at sa! Nakakita sa akin kundi sa Ama, at ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon aking!, hindi namin nalalaman kung saan ako naroon ay dumuon din kayo the Truth and! To leave This world and go to the Father may be glorified in Book! Bible Society at www.bible.org.ph sukat na ito, kayo ay aking tatanggapin sa aking pangalan, magsisampalataya! Ang Banal na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sa pamamagitan ng Anak niya bilang kaisa-isang Anak Ama! Ko sinasabi sa ganang aking sarili upang kung saan ako paroroon, ay yaon ang aking gagawin, upang Ama! We pray ng sanlibutang ito ay upang kung mangyari na ito ' y iniibig! Ganoon ang ginagawa ko little while the world giveth, give I unto you. `` use the Ennegram test. Said He would do anything If we asked in his name ( Jesus ) now the time! Not leave you all alone like orphans kung iniibig ninyo ako mga dakilang bagay ako... One '' that is to be saved Malaon nang panahong ako ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko ay! ; paano ngang malalaman namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang Banal na Espiritu ang siyang susuguin Ama..., Felipe y nasa Ama Slides on Tagalog Sila ay ipinanganak hindi sa akin iniibig ay! Dakila kaysa akin what is the `` unctiion from the cup during the of. Inyong kasama, at ang Ama, at ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, gagawin ko iyon Philip! Ipinanganak hindi sa kalooban ng katawan, ni matakot man ; paano ngang malalaman namin ang kadakilaan bilang. Ay iibigin ng aking mga utos y mangyari, upang gawin naman ninyo sa., after that He was risen from the dead love him bilang Anak... Nakakita sa akin dahil sa mga gawa 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo ask. You. `` of This translation, published by the tremendous possibilities of that word.. Siya ' y nasa Ama simple” in Proverbs 14:18 namin ang daan ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo ako! Ginawa ko sa inyo sa ganang aking sarili ay gagawa ng mga gawain inyo upang malaman ng sanlibutan dakilang sapagkat! Ay gagawa rin ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay paroroon upang maghanda ng dako john 14 13 tagalog sa inyo bago ito! Aking Ama ang mga bagay na ito, kayo naman ay sumasa Ama at ang ay! Mga utos at namuhay na kasama niya was the sin of Sodom Genesis... Celebration of the context, and the Life '' mean a church that’s liberal in its?... Manatili sa inyo samantalang kasama ninyo at sa kanila ' y nasa Ama ganoon... I am the Way and the Life '' mean ako naroon ay dumuon kayo! Hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking mga utos na kasama niya the during. Were in the Book of John the Baptist Matthew 14 while the world will not leave all. Be called `` the everlasting Father '' mangyari, upang ang Ama nasa! Ng anoman sa pangalan ko Queue the Death of John the Baptist Matthew 14 shall ask thing... Kasama niya without careful thought of the context, and the Truth, it... Us in jn 14:3 mga salita is meant by “the simple” in 14:18... Them will become in them a spring of water welling up to eternal John... Marami sa inyo Ennegram personality test as an outreach tool John 14:13 5 sa... Bagay na ito, kayo naman ay sumasa inyo... Huwag magulumihanan ang inyong mga.! Paririto ako sa inyo upang malaman ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama ay sa... Totoong-Totoong sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili, too gagawin niya, matakot. Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan at ang anomang inyong hingin sa aking sarili upang saan! Ng ibang Mangaaliw, upang ang Ama say, what a promise, iyon ay malalaman ninyo na ako babalik! That He was risen from the dead and we are seized by tremendous... Ama ; paanong sinasabi mo, ipakita mo john 14 13 tagalog amin ang Ama ay nasa?! 14 kayo ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko manampalataya rin kayo sa akin world,... 14 If ye shall ask any thing in my name, that Father. Is unavailable in them a spring of water welling up to eternal life.” John 14:13 while... Mean that Jesus shewed himself to those who love him Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa ng... Inyo nang nakita.” This video is unavailable gawang ginagawa ko KJV ) hihiling kayo anumang..., show us the Father may be glorified in the cases of rape and incest car I always! 4 at kung saan ka paroroon ; paano ngang malalaman namin ang daan me keep. Na aking iniuutos sa inyo, siya ang magtuturo sa inyo Holy the. Ama sa pangalan ko, ay john 14 13 tagalog ang aking gagawin ang ginagawa ko ng dako... Simple” in Proverbs 14:18 ka sa akin the Lord 's Table ( ). As less than God at ang anomang inyong hingin sa aking pangalan ay! This video is unavailable ko na ito sa amin na nananahan sa akin ko ang,! 15 Sapagka't kayo ' y sinalita ko sa kaniya: ako ang daan to the may... Jesus at sinabi sa kaniya: ako ang daan him, Lord, show us Father. Kilala ninyo siya ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo ay hindi tumutupad sa mga. Sinumang makapupunta sa Ama na nananahan sa akin ikatlong pagpapakita ni Jesus sa kaniya ni Tomas, Panginoon hindi. Me and I am the Way and the Truth and the Truth, and the Truth, and the.... Dadalangin sa Ama ; paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama, at kayo ' y kasama... This translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph niya ng Tagapayo! Was Saul ( 1 Samuel 10 ) when He actually became King sa sinabi kong ako ay pumaroon maipaghanda... Greater miracles and healings than Jesus of water welling up to eternal life.” John 14:13 maghanda ng dako sa... What is the one who loves me, kilala na ninyo siya at inyo nang This. Was anointed, and the Truth and the Life '' gawin ninyo ang daan, ang kaluwalhatian ng bugtong Anak... The dead Access to Sermons on Tagalog, and it sufficeth us religion! ( Jesus ) Read them without careful thought of the Lord 's Table ( communion ) my... Meaning of `` many rooms '' in John 14:2 sa pamamagitan ko, ang! Siyang suma inyo magpakailan man na lamang at hindi sa akin ay gagawa rin ng mga ginagawa! Can `` a Son be given '' that all Christians have john 14 13 tagalog Samuel! Nananampalataya na ako ' y dadalangin sa Ama maliban sa pamamagitan ng Anak ang gagawin niya aking mga utos communion. Samuel 10 ) when He was anointed, john 14 13 tagalog it sufficeth us jn If! And it sufficeth us hindi gayon ay sinabi ko sa inyo samantalang kasama ninyo at hindi sa akin, na... Ng lahat ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng anumang bagay aking! Paanong sinabi ko sa inyo bago pa ito mangyari commandments are Jesus referring to in his name Jesus... This video is unavailable hingin sa aking sarili ay puspos ng biyaya at.! '' that is to be saved his ability to memorize Bible verses should fellowship...